Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach, gruntach i lasach sporządzających wg. ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, kupno, sprzedaż gruntów lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotów opodatkowania (np. zajęcie gruntu, budynku, budowli na działalność gospodarczą). Złożone informacje podatkowe stanowią podstawę do dokonania zobowiązań podatkowych.


Wymagane dokumenty:

  • wypełniony druk

Genowefa Marcisz - Inspektor ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych i Opłat Lokalnych
Numer telefonu: 183300211
Adres e-mail: g.marcisz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 16, I piętro

Pliki do pobrania