Zgłoszenia może dokonać osoba zainteresowana lub ustanowiony pełnomocnik. Osobie zameldowanej wydaje się zaświadczenie zameldowania na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

       

Wymagane dokumenty:

  • druk zgłoszenie pobytu stałego dla każdej osoby oddzielnie
  • dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania

do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu

       

Beata Stach - Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 10, I piętro

Pliki do pobrania