Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

       

Kto jest zobowiązany do wymeldowania:

  • osoba dokonująca wymeldowania – osobiście
  • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
  • wymeldowania pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

           

Wymagane dokumenty

  • druk wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla każdej osoby oddzielnie
  • dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania

       

Beata Stach - Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 10, I piętro

Pliki do pobrania