Powołana jest przez Wójta Gminy Laskowa. Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym: 
  • dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie,
  • obsługa Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
 • Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
  • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
  • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
  • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
  • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
  • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
  • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji, seminariów w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
  • organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
  • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  • poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców,
  • organizacja lokalnych imprez profilaktycznych (poularno-naukowych, sportowych, kulturalnych i artystycznych),
  • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 • Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
  • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
  • podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
  • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
  • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy w sprawie - liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
  • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż, oraz 
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:
  • organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
  • opiniowanie działalności i aktów prawnych w zakresie problemów uzależnień i przemocy,
  • prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

W skład Komisji wchodzą osoby posiadające co najmniej przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemu przemocy.

Skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Jerzy Zagajski - Przewodniczący Komisji                  

2. Dorota Stanisławczyk - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Paweł Jonik - Sekretarz Komisji

4. Karolina Kulig - Członek Komisji 

5. Jolanta Bukowiec - Członek  Komisji

6. Marcin Drużkowski - Członek Komisji


Gminny Punkt Konsultacyjny, zajmujący się udzielaniem porad psychologicznych w zakresie uzależnień, przemocy w rodzinie, w każdy pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek miesiąca.

            

Urząd Gminy w Laskowej
34-602 Laskowa 643
Numer telefonu – 183300218
Numer fax – 183300226

Pliki do pobrania