Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

34-602 Laskowa 643

Numer telefonu:183333025

Numer faxu:183333025

Adres e-mail: gops_laskowa@poczta.onet.pl

 

Pracownicy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

 • mgr Aneta Miśkowiec
 • mgr Monika Tokarz

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (wymagane dokumenty):


Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

 • małżonków lub jednego z małżonków,
 • rodziców lub jednego z rodziców,
 • opiekuna faktycznego dziecka,
 • opiekuna prawnego dziecka,
 • osoby uczącej się,
 • pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, 
 • innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o wysokości: dochodu; składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu; należnego podatku.
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
  • dokument stwierdzający wiek dziecka,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
  • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowania dziecka, organ właściwy może przeprowadzić wywiad. W rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa lub wdowiec, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka.


Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może zlecić pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu weryfikacji okoliczności, o których mowa w art.17 ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązkowo przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej rodzinny wywiad środowiskowy, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, celem weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, o których mowa w art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Terminy składania wniosków:


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2013 r. W przypadku  gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do 30 listopada 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2013r.