Miejsce załatwiania sprawy - jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Laskowa

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

II piętro pokój nr 25

Numer telefonu - 183300224


Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:


 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć wymienione załączniki:

 • aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek
 • na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
 • od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”
 • potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,

W  przypadku dostarczenia wymaganych załączników w formie kserokopii – winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Termin załatwienia:

Niezwłocznie - nie później niż w terminie 1 miesiąca od złożenia wymaganych dokumentów.


Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Laskowa

Laskowa 643, pokój nr 25

Numer telefonu: 183300224


Sposób załatwienia:

Zezwolenie udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat


Opłaty:

107 zł – za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości dowód opłaty należy dołączyć do wniosku /konto Urzędu Gminy – 23880400000010010000550002/


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Nowy Sączu  za pośrednictwem Wójta Gminy Laskowa.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. D.U. z 2012r. , poz.391)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Uchwała Nr XXV/161/12 Rady Gminy Laskowa z 19 listopada  2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012, poz. 299)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).