Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.


Wymagane dokumenty:

  • Deklaracja z załącznikiem  - deklaracja przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. W przypadku korekty deklaracji, dokumenty uzasadniające zmianę /korektę/ deklaracji

Piotr Filipek - Inspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Łowiectwa, Weterynarii, Pomocy Publicznej i Działalności Gospodarczej
Numer telefonu: 183300230
Numer pokoju: 27, II piętro