Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Laskowa

Urząd Gminy Laskowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Urzędu Gminy Laskowa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-03-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.1.1 – Treść nietekstowa
 • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
 • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
 • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
 • 1.2.4 – Transmisje audiowizualne
 • 2.1.1 – Nawigacja klawiaturowa
 • 2.1.2 – Fokus nawigacji
 • 2.4.1 – Szybka nawigacja
 • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
 • 4.1.1 – Parsowanie
 • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia

 • Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej
 • Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Bogacz.
 • E-mail: d.bogacz@laskowa.pl
 • Telefon: 18 33 00 231

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Laskowa
 • Adres: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa 643, 34-602 Laskowa
 • E-mail: gmina@laskowa.pl
 • Telefon: 18 33 00 210

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Laskowa znajduje się pod adresem Laskowa 643, 34-602 Laskowa. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy. Przy wejściu znajduje się podjazd (pochylnia) dla wózków. Sekretariat oraz dziennik podawczy znajduje się na I piętrze. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko korytarz oraz pomieszczenia na parterze, w budynku brak jest windy.

Na parkingu przed Urzędem Gminy Laskowa wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku zamieszczono tablicę informacyjną na temat rozkładu pomieszczeń.

Wyznaczono pracownika umożliwiającego komunikację za pośrednictwem języka migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy przy pomocy tłumacza języka migowego proszona jest wcześniej zgłosić ten fakt drogą telefoniczną lub mailową na wskazane we wstępie do niniejszej deklaracji dane kontaktowe.

Urząd jest na etapie opracowania projektu rozbudowy budynku urzędu uwzględniającym potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt z Urzędem Gminy możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. Wykorzystanie poczty elektronicznej - e-mail: gmina@laskowa.pl
 2. Wykorzystanie platformy elektronicznej e-Puap - adres skrytki: /uglaskowa/SkrytkaESP
 3. Korespondencję tradycyjną na adres: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa 643, 34-602 Laskowa.