Zgłoszenia może dokonać osoba zainteresowana lub ustanowiony pełnomocnik. Osobie zameldowanej wydaje się na je wniosek zaświadczenie o zameldowania na pobyt czasowy ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania. Wydanie zaświadczenia na pobyt czasowy  podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 200 6 r. Nr 225, poz. 1635 z poźn. zm.)

       

Wymagane dokumenty:

druk zgłoszenie pobytu czasowego dla każdej osoby oddzielnie dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania

do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.

       

Beata Stach - Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 10, I piętro

Pliki do pobrania