Dodatki mieszkaniowe  przyznawane są  na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 z 2001r.  poz. 734 z późn. zm.) Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.


Warunki uzyskania dodatku:

 • posiadać tytuł prawny do lokalu
 • posiadać dochód w wysokości określonej w ustawie
 • posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie


Tytuł prawny do zajmowanego lokalu - dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,


Dochód:

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów, pod warunkiem, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczy progów określonych w ustawie. Dochód ten nie może przekroczyć 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.


Najniższa wysokość emerytury od 1 marca 2013 r. wynosi 831,15 zł     


W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
 • dodatków dla sierot zupełnych
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka
 • pomocy w zakresie dożywiania
 • zasiłków pielęgnacyjnych
 • okresowych zasiłków z pomocy społecznej
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
 • dodatku mieszkaniowego.


Powierzchnia zajmowanego lokalu:

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć mieszkanie o odpowiedniej powierzchni . Ustawa określa tak zwaną powierzchnię normatywną, na którą wypłaca się dodatek mieszkaniowy. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:

 • 35 m2 na 1 osobę
 • 40 m2 na 2 osoby
 • 45 m2 na 3 osoby
 • 55 m2 na 4 osoby
 • 65 m2 na 5 osób
 • 70 m2 na 6 osób, a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m2.

Powierzchnię normatywną powiększy się o 15 m2 , jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkania w oddzielnym pokoju. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % (lub o 50 % - jeżeli powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %)


Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, do którego dołącza deklarację o dochodach za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku, wysokość  wydatków za miesiąc, w którym składany jest wniosek oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Wywiad środowiskowy u wnioskodawcy przeprowadza pracownik socjalny.