Uwaga! Chcesz zbudować przydomową oczyszczalnię? Pamiętaj, że ten fakt trzeba zgłosić w gminie. Trzeba też kilka razy w roku badać próbki odprowadzanych ścieków. Od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy, które zaostrzają wymagania wobec właścicieli takich urządzeń. Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przystępujący do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinien zapoznać się z poniższą informacją i zgodnie wymaganiami, nałożonymi przez art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dokonać zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji Wójtowi Gminy Laskowa co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni. Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dokonane na podstawie prawa budowlanego u starosty nie zwalnia właściciela z obowiązku dokonania zgłoszenia na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska.


Wymagane dokumenty:

- wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (wniosek do pobrania poniżej),

- mapa sytuacyjna – z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków,

- tytuł prawny do nieruchomości – kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu,

- kopia zgłoszenia budowlanego – indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków,

- kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji),

- certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzonych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni ścieków.


WAŻNE: W ciągu 30 dni Wójt Gminy przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli:

- eksploatacja instalacji objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska,

- instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt. 1,2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.


Zgłoszony sprzeciw wstrzymuje użytkowanie takiej oczyszczalni. Ponadto w przypadku gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona lub termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, a użytkownik przystąpił do eksploatacji oczyszczalni, Wójt Gminy zgodnie z art. 342 Prawa ochrony środowiska ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny. Oczyszczalnie należy eksploatować zgodnie z instrukcją (dotyczy to częstotliwości opróżnienia osadnika wstępnego) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo wodne tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 roku, poz.1800). Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć Wójtowi Gminy informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Pliki do pobrania