Działając na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.) Rada Gminy Laskowa uchwaliła „Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2015” oraz uchwałę regulującą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zarządzeniem Wójta Gminy Laskowa w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z późniejszymi zmianami, powołano Zespół.


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Dorota Stanisławczyk - Przewodnicząca Zespołu - Pracownik Socjalny
 • Beata Szkarłat - Członek Zespołu - Pracownik Socjalny
 • Bożena Michura - Członek Zespołu - Pracownik Socjalny
 • Monika Tokarz - Członek Zespołu - Specjalista Pracy Socjalnej
 • Ewa Pajor - Członek Zespołu - Pełnomocnik Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Laskowa, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Marcin Drużkowski - Członek Zespołu - Starszy sierżant Komendy Powiatowej Policji - Dzielnicowy Gminy Laskowa
 • Jolanta Bukowiec - Członek Zespołu - pedagog szkolny Zespołu Szkół w Laskowej
 • Magdalena Czachurska - Bieda - Członek Zespołu – pedagog szkolny Zespołu Szkół w Ujanowicach
 • Aneta Majcher - Członek Zespołu - kurator sądowy Sądu Rejonowego w Limanowej
 • Barbara Stach - Członek Zespołu - pielęgniarka środowiskowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach.
 • Maria Bogacz - Członek Zespołu - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zauważające problem w rodzinie mogą zgłosić wniosek o podjęcie działań przez Zespół.


Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Laskowa
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności:

 • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub innego członka rodziny
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane i pozbawione należytej opieki itp.
 • rodziny, w których nadużywa się alkohol lub inne używki
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami i dziećmi, zaburzenia zachowania dzieci na tle tych konfliktów, ucieczki z domów itd. 

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny
 • prośbę dziecka
 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej
 • informacje uzyskane z placówek oświatowych
 • informacje innych służb ( urząd pracy, pomoc społeczna, policja, Kościół, organizacje)

Siedziba:

Urząd Gminy w Laskowej – parter (GOPS w Laskowej)


Kontakt:

Dorota Stanisławczyk

Numer telefonu: 183333025 lub 609892088