WPISANIE WYBORCY DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

Wyborcy zameldowani na pobyt stały w gminie Laskowa wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Gminy Laskowa. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na terenie Gminy Laskowa bez zameldowania na pobyt stały mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.


Wymagane dokumenty:

  • wypełniony  wniosek  o wpisanie do rejestru wyborców (dla każdej osoby oddzielnie)
  • dowód osobisty

Beata Stach - Inspektor ds. Ewidencji ludności i dowodów osobistych
Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 10, I piętroWPISANIE CUDZOZIEMCÓW DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców Gminy Laskowa przysługuje tym obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują w Gminie Laskowa oraz najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. Wpisanie do rejestru wyborców następuje nie później niż trzydziestego dnia po zarządzeniu wyborów, w których, na podstawie i w zakresie określonym w ustawach, wnioskodawca zamierza uczestniczyć. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.


Wymagane dokumenty:

  • wypełniony  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B  (dla każdej osoby oddzielnie)
  • wypełniona deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
  • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy np. paszport (oryginał dokumentu do wglądu)

Beata Stach - Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 10, I piętro

Pliki do pobrania