Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt gminy. Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 1. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  • realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
  • opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego;
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
 5. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 6. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Zadania, o których mowa powyżej wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

Organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta Gminy Laskowa.
Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;
 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 4. Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego;

Wójt gminy zapewnia na obszarze gminy realizację następujących zadań:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest budynek Urzędu Gminy 34-602 Laskowa 643

Wszelkie informacje dotyczące powstania zagrożenia o charakterze lokalnym mającego wpływ na bezpieczeństwo ludności oraz mienia (np. zagrożenie powodziowe, wystąpienie innego zagrożenia kryzysowego – uwaga – nie dotyczy zdarzeń indywidualnych) mogą być zgłaszane pod numer telefonu:

w godzinach pracy Urzędu Gminy:
tel. 183300210
fax. 183300226

po godzinach pracy Urzędu Gminy:
tel. 660 435 005 lub 606 746 227