Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia niepieniężne:

 • pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży - Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapewniona jest pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach. Pomoc ta jest przeznaczona bezpłatnie jeżeli dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego rodziny przy jednoczesnym występowaniu przesłanek o których mowa na wstępie.
 • sprawienie pogrzebu - pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym dla osób spełniającym kryterium dochodowe i nie mających uprawnień do zwrotu kosztów pogrzebowych z ZUS lub KRUS.
 • poradnictwo i pomoc instytucjonalna - Ośrodek Pomocy Społecznej – Punkt Konsultacji, Informacji i Wsparcia oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i udzielają wsparcia do prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin oraz udzielają pomocy w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem.
 • usługi opiekuńcze, przysługują:
  • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona,
  • osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
  • usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za ww. usługi  określa uchwała Rady Gminy.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowane i świadczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, formy i rodzaj usług wynikają z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).
 • kierowanie do Domów Pomocy Społecznej - wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i odpłatność w Domu Pomocy Społecznej
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • decyzja z ZUS lub KRUS dot. otrzymywanego świadczenia
  • zaświadczenie lekarskie
  • wywiad środowiskowy 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

 • Praca socjalna - świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w najbliższym otoczeniu i  ich środowisku społecznym. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej w formie pracy socjalnej Ośrodek zajmuje się szerokim poradnictwem i pomocą z obszaru m.in.:
  • orzecznictwa (pomoc w kompletowaniu i sporządzaniu wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do celów poza rentowych);
  • ubezpieczeń społecznych ZUS i KRUS  (kompletowanie i sporządzanie wniosków o przyznanie  renty  z tytułu niepełnosprawności, renty rodzinnej i innych świadczeń ZUS lub KRUS);
  • sądownictwa (przygotowanie i sporządzanie wniosków o alimenty, ustalenie ojcostwa, przywrócenie prawa do renty, o ubezwłasnowolnienie i ustanowienie opiekuna prawnego);
  • prokuratury i policji (sprawy dotyczące przemocy w rodzinie, nadużywania alkoholu);
  • lecznictwa (zamawianie wizyt lekarskich, dokonywanie rejestracji do lekarzy specjalistów, dowóz i uczestniczenie pracowników socjalnych  w  wizytach klientów  u  lekarzy specjalistów,  pośredniczenie w sprawach dotyczących głównie obciążeń za hospitalizację, pomoc w zaopatrzeniu w środki ortopedyczne  z dofinansowaniem oraz kompletowanie dokumentów niezbędnych do uczestnictwa    w turnusie rehabilitacyjnym  z dofinansowaniem);
  • oświaty (w sprawach dotyczących nie tylko rzeczowego przygotowywania do roku szkolnego i dożywiania, ale także rozwoju i wychowania dzieci z rodzin patologicznych);
  • poradnictwa zawodowego: udzielania informacji o organizowanych kursach, ofertach pracy, pomoc  w pisaniu podań o pracę oraz  w  uzyskaniu  zatrudnienia,
  • załatwianie spraw osób chorych psychicznie, podjęcie działań zmierzających do koniecznego umieszczenia osób chorych psychicznie w leczeniu psychiatrycznym bądź w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ujanowicach lub Domu Pomocy Społecznej (skierowanie sprawy do sądu). 
                ...............................................................................................................................................................................................................................................
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR)- obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
  Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone od dnia 1 stycznia 2017r na poziomie 200% kryterium dochodowego  ( art. 8 ustawy o pomocy społecznej ) uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. od październik 2018r. 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1058 zł  w przypadku osoby w rodzinie.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej realizuje to zadanie od kilku lat.  Obecnie  realizowany  jest za pośrednictwem Caritasu Archidiecezji Krakowskiej. W Podprogramie 2018 trwającym od października 2018r. do czerwca 2019r. uczestniczyło z terenu naszej Gminy 120 rodzin tj. 260 osób. W ramach dystrybucji wydano  rodzinom 1560 paczek żywnościowych. Poza pomocą żywnościową osoby / rodziny objęte wsparciem uczestniczyły w  różnego rodzaju zajęciach towarzyszących tj. zajęciach  aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem, kulinarnych itp. Z tej formy pomocy skorzystało około 100 osób. Od sierpnia 2019r. tut. Ośrodek realizuje Podprogram 2019r. – wnioski można składać w GOPS Laskowa.
  Osoby zainteresowane pomocą i uczestnictwem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 realizowanym w naszym Ośrodku mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie  ( tel. 18 3333 025 ).
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:   Tożsamość administratora i dane kontaktowe Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Laskowej .   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres e-mail: gops@laskowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi, tj. do udzielenia pomocy żywnościowej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa tj. innym podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r. Prawa podmiotów danych Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 860 70 86. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi