Stawka podatku leśnego za 1 ha fizyczny na 2018 r.

wynosi: 37,40 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 r.

1) Od gruntów:

    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

        zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zł. od 1 m 2 powierzchni,

    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,54 zł.

        od 1 ha powierzchni,

    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

        publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,10 zł. od 1 m2 powierzchni,

      2) Od budynków lub ich części:

    a) mieszkalnych 0,30 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

        lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,00 zł. od 1 m²

        powierzchni użytkowej,

    c ) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

        materiałem siewnym 10,59 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o  

        działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1  

        m 2 powierzchni użytkowej,

     e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

         publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł. od 1 m2 powierzchni

        użytkowej,

3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –        

     2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i  

     opłatach lokalnych.

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy na 2018 r.

·od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne – 131,225 zł.

Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny na 2018 r.

  • od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstwa rolnego – 262,45 zł.