W przypadku trudnej sytuacji materialnej podatnika, zdarzenia losowego osłabiającego jego zdolność płatniczą, może zostać udzielona ulga podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowej, odroczenia terminu zapłaty podatku, rozłożenia na raty lub umorzenia odsetek od zaległości podatkowych. Jeżeli osoba ubiegająca się o ulgę lub umorzenie podatku prowadzi działalność gospodarczą, jej wniosek rozpatrywany jest zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 123, poz. 1291). Osoba ta jest zobowiązana do przedstawienia informacji o uzyskanej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku pomocy publicznej, a w szczególności informacji dotyczącej wartości, formy pomocy i jej przeznaczenia (dotacje, kredyty preferencyjne, zaniechania poboru, rozłożenie na raty, umorzenie podatku).


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie ulgi wraz pełnym uzasadnieniem

Genowefa Marcisz - Inspektor ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych i Opłat Lokalnych
Numer telefonu: 183300211
Adres e-mail: g.marcisz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 16, I piętro