Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, iż wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) będzie można składać w tut. Ośrodku od 1 kwietnia 2016r.

Wniosek trzeba będzie składać co rok w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić:

- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej,

- elektronicznie za pomocą portalu emp@tia.mrpip.gov.pl. PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2016 r. rodzice otrzymają wyrównanie od 01 kwietnia 2016r. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Kto może ubiegać się o świadczenie:

- rodzice,

- opiekunowie prawni,

- opiekunowie faktyczni dziecka.

Komu przysługuje świadczenie:

- dziecku od urodzenia do ukończenia przez nie 18 lat

W skład rodziny wlicza się:

- małżonków, rodziców dzieci, opiekunów faktycznych dziecka

- dzieci uprawnione do świadczenia

- dorosłe dzieci wspólnie zamieszkujące i pozostające na utrzymaniu rodziców/małżonków w wieku do ukończenia przez nie 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Kryteria dochodowe:

- na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu

- na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne (wniosek wraz z załącznikami)

- rodziny pobierające świadczenia rodzinne składają wniosek bez załączników,

Ustalania dochodu:

Dochód rodziny (oznacza dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) będzie ustalany wyłącznie, gdy rodzic będzie ubiegał się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o dochodach za 2014r. innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ( załącznik nr 2 do rozporządzenia MPIPS z dnia 18 luty 2016r.)

-oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów nieosiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014( załącznik nr 3 do rozporządzenia)

- zaświadczenie albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2014 (załącznik nr 4 do rozporządzenia).
W przypadku gospodarstwa oddanego w dzierżawę należy dostarczyć umowę dzierżawy.

- dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów (do dochodu wlicza się zasądzone alimenty również świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego)

- dokumenty potwierdzające utratę i uzyskanie dochodu ( dotyczy dochodów w roku 2014 jak również po tym roku) informacje dotyczące utraty i uzyskania dochodu znajdują się we wniosku o świadczenie wychowawcze str 4.

Osoby pracujące poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:

W przypadku członka rodziny, który przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej, następnie wniosek zostanie przesłany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a decyzję wyda Wojewoda Małopolski.

Więcej informacji na temat programu ,,Rodzina 500 plus” można uzyskać w GOPS Laskowa oraz na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/, a także na infolinii MUW (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do17:00) tel.12 392 15 83 – informacje dla rodziców i opiekunów

Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.laskowa.pl

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią wypełnianego wniosku o świadczenie wychowawcze.

Pliki do pobrania