Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dotyczy:

  • prowadzenia robót w pasie drogowym;
  • umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;


Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek
  • plan sytuacyjny z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500,
  • harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w oznaczonym terminie,
  • projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, powoduje zmiany w organizacji ruchu pojazdów lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robót w koronie drogi,
  • opis sposobu zabezpieczenia terenu robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz propozycja oznakowania (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu),
  • kopie uzgodnień dokumentacji i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót organowi budowlanemu,
  • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika,

Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2  lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.