Informacja o wycince drzew i krzewów.


Urząd Gminy Laskowa informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 r. poz. 1074).

Ustawa ta zmienia zasady usuwania drzew i krzewów na terenach nieleśnych.


Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie każde planowane usunięcie drzew i krzewów (na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) nieruchomości nieleśnych tj. grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i in. stanowiących własność osób fizycznych wymagało będzie zgłoszenia w Urzędzie Gminy. Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości nieleśnych wymagane jest również w przypadku gdy nieruchomość ta:


- stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i in.


Przepisów nie stosuje się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:


- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Nie wymaga zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.

- drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,

- drzewa i krzewy owocowe,

- krzewy rosnące w skupisku do 25 m²

- krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,


Zgłoszenie o wycince powinno zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy

- oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości


W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Wójt Gminy za pośrednictwem pracownika urzędu, dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia na wysokości 5 cm. W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić jeżeli Wójt Gminy w terminie 14 dni od dnia oględzin drzew nie wniesie sprzeciwu. 


W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin należy ponownie złożyć zgłoszenie.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo - Wójt Gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.


Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy) oraz bez wymaganego zezwolenia, w przypadku gdy jest ono wymagane obarczone jest administracyjną karą pieniężną.


Uwaga!

Odstępstwa określone w ustawie o ochronie przyrody nie zwalniają od obowiązku uzyskania stosownego zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wynikających z innych przepisów (np. dotyczących ochrony zabytków).

Pliki do pobrania