Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Nr XI/72/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laskowa, zmiana regulaminu Uchwała Nr XXI/134/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 czerwca 2012 roku. Pomoc jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji ucznia.


Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • uczniom szkół  niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na   osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie,  niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy  rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • Stypendium szkolne
  •  Zasiłek szkolny


Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Wypłata świadczeń pieniężnych następuje na zasadzie refundacji między innymi na zakup artykułów – przyborów szkolnych, podręczników, encyklopedii, słowników, obuwia i stroju sportowego
  • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności: zakup podręczników i innych pomocy naukowych
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
  • świadczenia pieniężne, jeżeli Wójt uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt.1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także  w formie, o której mowa w pkt. 3, nie jest możliwa natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt.3 udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1 – 3 jest nie celowe.


Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie:

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Do ubiegania się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 456 zł i fakt zamieszkania w gminie Laskowa. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.


Wniosek o przyznanie stypendium szkolne lub zasiłek szkolny składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Pliki do pobrania