Urząd Gminy w Laskowej informuje, że z nieruchomości nie podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej dowożone są ścieki do punktu zrzutu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.


Ścieki te są bardziej stężone od ścieków dopływających kanalizacją do oczyszczalni. W celu prawidłowej eksploatacji oczyszczalni i odpowiedniego oczyszczania ścieków dopuszcza się przywóz ścieków na punkt zrzutu o maksymalnie dwukrotnym stężeniu w stosunku do ścieków dopływających kanalizacją. Biorąc powyższe pod uwagę na punkt zrzutu ścieków mogą być dowożone ścieki ze zbiorników bezodpływowych opróżnianych co najmniej dwa razy do roku. W pozostałych przypadkach ścieki należy wywozić na większe oczyszczalnie ścieków mające możliwość oczyszczania ścieków o zwiększonym stężeniu.


Wywóz nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy zgłaszać przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie Wójta Gminy Laskowa na opróżnianie zbiorników na terenie gminy, podpisując z nim umowę. Umowę oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych należy zachować w celu udokumentowania w czasie kontroli w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości.