Urząd Gminy w Laskowej informuje, że z nieruchomości nie podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej dowożone są ścieki do punktu zrzutu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.


Ścieki te są bardziej stężone od ścieków dopływających kanalizacją do oczyszczalni. W celu prawidłowej eksploatacji oczyszczalni i odpowiedniego oczyszczania ścieków dopuszcza się przywóz ścieków na punkt zrzutu o maksymalnie dwukrotnym stężeniu w stosunku do ścieków dopływających kanalizacją. Biorąc powyższe pod uwagę na punkt zrzutu ścieków mogą być dowożone ścieki ze zbiorników bezodpływowych opróżnianych co najmniej dwa razy do roku. W pozostałych przypadkach ścieki należy wywozić na większe oczyszczalnie ścieków mające możliwość oczyszczania ścieków o zwiększonym stężeniu.


Wywóz nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy zgłaszać przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie Wójta Gminy Laskowa na opróżnianie zbiorników na terenie gminy, podpisując z nim umowę. Umowę oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych należy zachować w celu udokumentowania w czasie kontroli w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości.


Ewidencja udzielonych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Laskowa:


    1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa


 • Numer telefonu: 183372491
 • Numer zezwolenia: GPI.6233.1.12.2013
 • Data wydania: 14.01.201 3r.
 • Ważność zezwolenia : 10 lat


    2. Firma Usługowa „AUGUSTYN” Józef Augustyn Kamionka Mała 24, 34-602 Laskowa


 • Numer telefonu: 888652400, 183334400
 • Numer zezwolenia: GPI.6233.4.2016
 • Data wydania: 26.02.2016 r.
 • Ważność zezwolenia : 10 lat


    3. Transport Ciężarowy s.c. LIZSBEK” ZiS Lis Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec


 • Numer telefonu: 604515742
 • Numer zezwolenia: GPI.6233.10.2016
 • Data wydania: 14.11.2016 r.
 • Ważność zezwolenia: 10 lat


    4. Centrum Handlowo – Usługowo - Produkcyjne „PORĄBKA” Zygmunt Czyżycki 32-862 Porąbka Iwkowska 72

 • Numer telefonu: 14 6844740
 • Numer zezwolenia: GPI.6233.2.2017
 • Data wydania: 03.04.2017 r.
 • Ważność zezwolenia: 10 lat


    5. Usługi Transportowe i Agrotechniczne s.c. Piotr Firlej &Jacek Firlej Żmikowiece 5, 33-314 Łososina Dolna


 • Numer telefonu: 0184448056
 • Numer zezwolenia: GPI.6233.2.2018
 • Data wydania: 04.07.2018 r.
 • Ważność zezwolenia: 10 lat


    6. FIRMA USŁUGOWA ART.-MET Artur Augustyn 34-602 Kamionka Mała 24


 • Numer telefonu: 514250100
 • Numer zezwolenia: GPI.6233.3.2018
 • Data wydania: 03.09.2018 r.
 • Ważność zezwolenia: 10 lat

7. Usługi Transportowe Jerzy Zabrzeński 34-603 Żmiąca 156


 • Numer telefonu: 665065703
 • Numer zezwolenia: GPI.6233.2.2022
 • Data wydania: 22.02.2022 r.
 • Ważność zezwolenia: 10 lat.