Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d,ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), oraz uchwały Nr XLII/307/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.


Wójt Gminy Laskowa ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 1. Informacje ogólne
  • Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
  • Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Wymagania stawiane kandydatom:
  W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:
  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
  • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  • mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań lub realizacji zadań,
  • posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 3. Zadania komisji konkursowej:
  Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
  • Ocena merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu, poprzez wypełnienie formularza oceny merytorycznej.
  • Proponowanie przyjęcia lub odrzucenie danej oferty na realizację zadania publicznego.
  • Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.
  • Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Laskowa.
 4. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
  Wójt Gminy Laskowa powołuje członków Komisji Konkursowej w składzie: przedstawiciele organu jednostki samorządu terytorialnego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki, a także osoby reprezentujące organizacje pozarządowych lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.
  • Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowej- konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, którego realizację w roku 2023r. wspiera Gmina Laskowa” w Urzędzie Gminy Laskowa - adres: Laskowa 643, 34-602 Laskowa.
  • Termin składania ofert upływa w dniu 12 maja 2023 r. o godz. 15.00 (liczy się data wpływu do urzędu).