HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z PSZOK W UJANOWICACH NA 2023 R.

MIESIĄC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

DZIEŃ

14,29

12,27

9,24

14,29

11,26

8,23

13,28

GODZINY OTWARCIA

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

I. Odpady przyjmowane przez PSZOK


1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:
1) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury,
2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
3) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła,
4) bioodpady,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) odpady niebezpieczne,
7) chemikalia,
8) przeterminowane leki,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) odpady tekstyliów  i odzieży,
11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
12) stanowiące odpady komunalne: zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości łącznej maksymalnej 100 kg na jedną osobę w gospodarstwie domowym (przy czym nie więcej niż 4 sztuki opon na gospodarstwo domowe) rocznie.


2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą odpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzajów odpadów:
1) stanowiące odpady komunalne: zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe ponad określony w uchwale limit w zamian za opłatę w wysokości 1,10 zł za kg.


II. Zasady funkcjonowania PSZOK.
1. Mieszkańcy zapewniają transport odpadów komunalnych do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK poprzedzone jest zważeniem odpadów komunalnych na wadze w PSZOK, a następnie potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
3. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu przez pracownika PSZOK zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów komunalnych oraz po sprawdzeniu dostępnego dla danej nieruchomości limitu rocznego odpadów wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 12 regulaminu PSZOK.
4. Mieszkańcy, którzy dostarczają odpady do PSZOK są zobowiązani do:
- podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK,
- zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nieużywania źródeł otwartego ognia,
- zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi PSZOK,
- samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do właściwych dla ich rodzajów oznaczonych pojemników/kontenerów lub umieszczenia ich w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.