Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” przypomina o obowiązku beneficjentów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 207-2013 (Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi) dotyczącym złożenia ankiety monitorującej (zapisy § 5 umowy przyznania pomocy) odrębnie dla każdej zrealizowanej operacji.

W przypadku pytań, czy trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z biurem LGD pod nr telefonu 14 68 44 549 lub adresem e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.

Wypełnioną ankietę monitorującą należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego po otrzymaniu płatności ostatecznej:

  • w przypadku osób fizycznych – w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność.

Beneficjentom przypominamy również o obowiązku złożenia odrębnej ankiety dotyczącej realizacji LSR w biurze Stowarzyszenia  „Na Śliwkowym Szlaku”. Wzór ankiety znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?news=309.

Pliki do pobrania

ukryty