Bezkręgowce

Jak wynika z badań rozmieszczenia bezkręgowców w Polsce dolina Dunajca jest bardzo ważnym korytarzem ekologicznym służącym rozprzestrzenianiu się zwierząt. Spośród chronionych gatunków owadów na tym terenie najczęściej spotykane są trzmiele. Występuje tu wiele środowisk preferowanych przez tę grupę zwierząt (około 5 gatunków): trzmiel ogrodowy, trzmiel rudonogi, trzmiel szary, trzmiel ciemnopasy, trzmiel kamiennik. Spośród zwierząt chronionych stwierdzono tu także występowanie chronionych gatunków motyli: paź królowej, mieniak strużnik, mieniak tęczowiec. Na terenie lasów występują liczne mrowiska.


Herpetofauna

Na terenie projektowanego Łososińsko-Żegocińskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 12 gatunków płazów i 5 gatunków gadów. Struktura liczebnościowa płazów na terenie Parku jest bardzo zmienna nie tylko w zależności od cech środowiska, ale i w zależności od pory roku, co jest związane ze zjawiskiem masowego rozrodu płazów. Najcenniejszym ze środowisk antropogenicznych są łąki, które stanowią jedno z głównych miejsc występowania płazów. Ważnym antropogenicznym siedliskiem płazów są śródleśne drogi i przydroża. Doliny rzek i potoków, jak już wyżej wspomniano, mają szczególne znaczenie dla bogactwa gatunków. Ważnym miejscem rozrodu płazów jest ujście rzeki Łososiny do Zbiornika Czchowskiego. Pozostała część biegu rzeki ma charakter typowo górski i nie należy oczekiwać występowania tutaj tak licznych gatunków. Ujście Łososiny to element wybitnie wzbogacający bioróżnorodność całego regionu.


Awifauna

Na terenie projektowanego Łososińsko-Żegocińskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 106 gatunków ptaków. Jest to liczba znaczna jak na obszar o górskim charakterze. W obrębie awifauny można wyróżnić 3 podstawowe grupy ekologiczne: ptaki siedlisk leśnych, ptaki związane z doliną rzeki Łososiny oraz ptaki związane z siedliskami antropogenicznymi. Najbogatszym typem siedliska ptaków jest niewątpliwie dolina Łososiny (80 gatunków), niemal o połowę uboższe są siedliska antropogeniczne (obszary rolne, zabudowania), gdzie stwierdzono 46 gatunków i najuboższe są obszary leśne (36 gatunków). Ptaki związane z dolinami rzek i potoków stanowią niewątpliwie jeden z najcenniejszych elementów fauny tego terenu. Obszary górskie na ogół są bardzo ubogie w gatunki charakterystyczne dla żyznych siedlisk wodno-błotnych, a zatem występowanie tak wielu gatunków w znacznym zagęszczeniu jest na skalę Karpat Polskich swoistym ewenementem. Ostoją tej grupy zwierząt jest obszar ujścia rzeki Łososiny do Dunajca. Tylko w samym ujściu rzeki stwierdzono występowanie ok. 30 gatunków lęgowych. Na tak dużą liczbę stwierdzonych gatunków niewątpliwie wpływ ma również fakt, że na obszarach górskich doliny rzeczne stanowią istotną bazę pokarmową, z której korzystają ptaki gnieżdżące się w innych środowiskach, np. bocian czarny. Geneza siedliska zw. z ujściem rzeki Łososiny jest związana z powstaniem Zbiornika Czchowskiego (obszar położony poza gminą Laskowa). Spośród najcenniejszych gatunków ptaków występujących w tej ostoi wymienić należy dwa lęgowe gatunki perkozów – dwuczubego i perkozka, krwawodzioba, rybitwę zwyczajną, dzięcioła zielonego, brzęczkę, wszystkie gatunki trzciniaków, jak również po raz pierwszy stwierdzonego na tym terenie remiza. Dolina Łososiny w miarę postępowania w górę jej biegu traci walory faunistyczne. Głównie jest to związane z zanikiem zarośli i zadrzewień łęgowych. Tereny terasy zalewowej rzeki, dawniej z pewnością porośnięte przez zbiorowiska łęgowe, są obecnie wykorzystywane pod uprawę i użytki leśne. Lasy projektowanego Łososińsko-Żegocińskiego Parku Krajobrazowego, w tym gminy Laskowa charakteryzują się dość ciekawą awifauną, aczkolwiek liczba gatunków jest bardzo niska. Brak tutaj gatunków rzadkich, liczniej występujących i charakterystycznych dla bardziej dzikich partii Karpat Polskich, aczkolwiek z drugiej strony dwa najrzadsze gatunki stwierdzone kiedykolwiek na tym obszarze, są gatunkami typowo leśnymi (bocian czarny i puchacz).


Teriofauna

W lasach projektowanego Łososińsko-Żegocińskiego Parku Krajobrazowego obserwowano występowanie jelenia szlachetnego, sarny, dzika, wilka, rysia, borsuka, lisa, wydry i innych gatunków.