Najstarszymi utworami na omawianym obszarze są warstwy łupków pstrych. Przykryte są one warstwami podmagurskimi. Występują w formie kompleksu, w którym dominują czerwone i zielone łupki ilaste z podrzędnymi wkładkami cienkoławicowych piaskowców przeważnie hieroglifowych. Rzadko i lokalnie w obrębie tych warstw występują piaskowce gruboławicowe, zlepieńcowate, a nawet zlepieńce. Warstwy podmagurskie reprezentowane są przez piaskowce średnioławicowe, rzadziej gruboławicowe, przeważnie glaukonitowe. Piaskowce są przeławicone dosyć sporymi pakietami łupków ilastych, marglistych, a nawet margli szarych, niebieskawych i zielonkawych, łupiących się sierpowato Warstwy magurskie jako najbardziej odporne, budują najwyższe wzniesienia omawianego terenu. Reprezentowane są przez piaskowce grubo- i średnioławicowe, przeważnie glaukonitowe oraz mikowe, drobnoziarniste, wapniste. Występują też chociaż rzadko piaskowce zlepieńcowate. Łupki są ilaste, łupiące się płytkowo lub margliste o przełamie muszlowym, na ogół stanowią element podrzędny w stosunku do piaskowców. Elementy tektoniczne mają na terenie gminy regularny przebieg z zachodu na wschód. W centralnej części gminy występuje szerokie siodło, o osi biegnącej wzdłuż doliny Łososiny, przechodzące na północy i południu w dwa łęki. Warstwy generalnie zapadają na północ i na południe pod kątem około 20 – 300. Podłoże skalne omawianego terenu pokryte jest utworami czwartorzędowymi, pokrywami stokowymi i rzecznymi. Budują je neoplejstoceńskie piaski i żwiry rzeczne oraz mady i mułki, holoceńskie muły, piaski i żwiry rzeczne. Osady rzeczne w dnach dolin budują słaboobtoczone i nieobtoczone żwiry z wkładkami piasków średnio- i gruboziarnistych, przykryte serią mad (gliny, gliny pylaste i piaszczyste często z domieszką piasków i żwirów).