Pokrywa glebowa wykazuje duże zróżnicowanie w zakresie właściwości produkcyjnych, jak i własności hydrologicznych. W obrębie wyżej położonych grzbietów i stromych stoków, zbudowanych z gruboławicowych piaskowców i zlepieńców, przeważają gleby płytkie, szkieletowe, piaszczysto-kamieniste i kamienisto-gliniaste. Pod względem rolniczej przydatności zaliczane są do gleb słabych (V i VI klasy bonitacyjnej), trudnych do uprawy rolnej z uwagi na położenie, strukturę, skład mechaniczny itp. Tworzą różne podtypy gleb bielicowych i brunatnych. Z ich występowaniem na ogół związane są kompleksy leśne. W obrębie niżej położonych i łagodniejszych stoków oraz garbów pogórzy (do 420 m n.p.m.), gdzie w podłożu na ogół dominują skały ilaste oraz utwory lessopodobne, przeważają gleby gliniasto-pylaste lub pyłowo-ilaste, bezszkieletowe lub zawierające większe ilości szkieletu dopiero w głębszych poziomach. Są to na ogół gleby słabo przepuszczalne, o wybitnie retencyjnym typie obiegu wody. Typologicznie zaliczane są do gleb brunatnych, wytworzonych na miąższej warstwie zwietrzeliny łupkowo-piaskowcowej, typu gliny średnie pylaste, przechodzące na gliny ciężkie. Są to na ogół gleby dobrze wykształcone i o dobrej strukturze, zaliczone na ogół do III i IV klasy bonitacyjnej. Tereny te w przewadze są użytkowane rolniczo, a w przypadku występowania w ich obrębie lasów stanowią bardzo urozmaicone i żyzne siedliska leśne i zaroślowe.W dnach dolin występują mady. Najurodzajniejsze mady występują w dnie doliny Łososiny. Są to gleby o głębokim i dobrze wykształconym poziomie próchnicznym, dobrze uwilgotnione, przepuszczalne i przewiewne, zwykle zasobne w składniki pokarmowe. Lokalnie i okresowo mogą być zbyt wilgotne. Na obrzeżu zbiorników wodnych, stosunki typologiczne gleb, są bardzo urozmaicone. Występują tu gleby bielicowe, płowe, brunatne, pseudoglejowe, gruntowo-glejowe, mady i pararędziny. Poszczególne płaty gleb wykazują różne walory produkcyjne i hydrologiczne. Ogólnie biorąc, wyższymi walorami produkcyjnymi odznaczają się gleby użytków rolnych, ale w aspekcie odnowy wód głębinowych (m.in. pitnych) wyższe z kolei walory hydrologiczne wykazują gleby leśne, zwłaszcza uboższe siedliskowo gleby kamieniste. Na obszarze gminy Laskowa występują gleby o zróżnicowanych klasach bonitacyjnych III – VI.


Klasyfikacja gleb przedstawia się następująco:

  • kl. IIIa - 117 ha
  • kl. IV - 1005 ha
  • kl. V - 1810 ha
  • kl. VI - 974 ha


Główne kompleksy glebowo-rolnicze to:

  • pszenny-górski
  • zbożowo-górski
  • owsiano-ziemniaczano-górski
  • owsiano-pastewny-górski


Użytki zielone w 80 % należą do kompleksu 2Z, a pozostałe do kompleksu 3Z. W obrębie gminy zalegają gleby wytworzone na piaskowcowo-łupkowych seriach fliszowych, na pokrywach soliflukcyjno-deluwialnych oraz na osadach rzecznych. Są to na ogół gleby bielicowe i pseudobielicowe, lokalnie o niewykształconym profilu, brunatne, kwaśne i wyługowane oraz mady o zróżnicowanym składzie i różnej żyzności. Gleby dobre, III klasy użytków ornych, będące pod szczególną ochroną przed użytkowaniem nierolniczym, występują na madach w dnie doliny Łososiny. Są to gleby o głębokim i dobrze wykształconym poziomie orno-próchniczym, dobrze uwilgotnione, przepuszczalne i przewiewne, zasobne w składniki pokarmowe. Udają się na nich wszystkie rośliny uprawne. Gleby średnie IV klasy, będące również pod ochroną, zajmują dolne partie stoków wzniesień. Są to gleby o poziomie orno-próchniczym do 25 cm, zwykle dobrze wykształcone, ale o mniejszej zasobności w składniki pokarmowe. Gleby słabsze i najsłabsze (V i VI klasa) występują na znacznej części gminy (strome stoki, terasy zalewowe). Są to gleby trudne do uprawy z uwagi na położenie, strukturę i skład mechaniczny.