Klimat obszaru ma charakter przejściowy, związany ze ścieraniem się wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku oraz suchego kontynentalnego powietrza ze wschodu. Gmina Laskowa znajduje się w strefie karpackiej o malejących w kierunku wschodnim wpływach oceanicznych i rosnących wpływach kontynentalnych. Granica pomiędzy tymi dzielnicami klimatycznymi przebiega południkowo wzdłuż doliny Dunajca.


Obszar projektowanego Parku Krajobrazowego położony jest w obrębie dwóch pięter klimatycznych:

  • umiarkowanie ciepłego, obejmującego doliny, grzbiety pogórskie i niższe partie Beskidu Wyspowego sięgające do wysokości około 700 – 750 m n.p.m., czyli większą część Parku i całą jego otulinę, o średniej temperaturze roku od +6 do +80 C, o najwyższych temperaturach przypadających w lipcu i sierpniu (+16,6 0, +16,20 C), a najniższych w styczniu i lutym (-2,8 0, -3,80 C),
  • umiarkowanie chłodnego, obejmującego tylko najwyższe wzniesienia, głównie jednak szczytowe partie Sałasza i Jaworza oraz Góry Kamionnej (położone powyżej 700 – 750 m n.p.m.), o średniej temperaturze roku od +4 do +60 C.

Piętrowe zróżnicowanie klimatu jest ściśle powiązane z urozmaiconą rzeźbą i zróżnicowaniem wysokości nad poziom morza. Wraz ze wzrostem wysokości w stronę szczytów maleją temperatury powietrza, a rosną roczne sumy opadów, zwiększa się wilgotność powietrza oraz wydłuża się trwałość pokrywy śnieżnej.


Charakterystyczną cechą klimatyczną jest występowanie inwersyjnego mikroklimatu w obrębie wszystkich dolin rzecznych do wysokości około 40 m nad poziom dna dolin. W efekcie w dolinach i kotlinach temperatury są niższe niż na sąsiednich wzniesieniach. Zjawiskom inwersji towarzyszą przymrozki, silniejsze mrozy, zastoiska zimnego powietrza, mgły, stagnujące dłużej w dolinach Łososiny, Sowliny, Smolnika oraz słabe przewietrzanie.


Znacznie korzystniejszymi warunkami klimatycznymi odznaczają się wyżej położone stoki i wierzchowiny pogórzy, w szczególności o ekspozycji południowej, położone na wysokości 350 – 420 m n.p.m., które znajdują się w mezoklimacie o optymalnych warunkach termicznych, wilgotnościowych i przewietrzania. W porównaniu z nimi mniej korzystne warunki klimatyczne występują na stokach północnych o większych spadkach (9 – 12% i więcej) zwłaszcza w półroczu zimowym, z uwagi na większe zacienienie.


Opady kształtują się w przedziale od 700 do 850 mm na Pogórzu i około 950 – 1000 mm na najwyższych szczytach. Zapewniają zasilanie i odnawianie zasobów wodnych. Wiatry nawiązują do rzeźby. Dominują wiatry z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.


Zasadniczy wpływ na warunki klimatyczne ma ukształtowanie terenu (ekspozycja i nachylenie zboczy, wysokość n.p.m.) oraz bliskie sąsiedztwo Zbiornika Rożnowskiego.


Najbardziej odczuwalny wpływ zbiornika notuje się w II połowie roku i przy pogodzie wyżowej. Zasięg oddziaływania zbiornika przy korzystnych warunkach oscyluje w kierunku poziomym do ok. 5 km.