Kruszywo naturalne:

Holoceńskie i neoplejstoceńskie osady rzeczne występują przede wszystkim w dolinie rzeki Łososiny. Budują je słabo obtoczone i nieobtoczone żwiry (o frakcji kamień + rumosz) z wkładkami piasków średnio i gruboziarnistych, przykrytych serią mad (gliny, gliny pylaste i piaszczyste z domieszką piasków i żwirów). Przedmiot zainteresowania mogą stanowić holoceńskie żwiry i piaski występujące na terasach Łososiny oraz neoplejstoceńskie piaski i żwiry rzeczne. Na terenie gminy nie zostało udokumentowane żadne złoże tego surowca. Wydobywany on jest natomiast sporadycznie przez miejscową ludność w występujących odsłonięciach.


Surowce ilaste:

Obszar gminy Laskowa jest bardzo ubogi jeżeli chodzi o występowanie surowców ilastych. Z surowców ilastych zarejestrowano jedynie glinę dość plastyczną, nieco zapiaszczoną w jednym odsłonięciu. Była ona wydobywana przez miejscową ludność i wykorzystywana do produkcji cegły pełnej. Obecnie glinianka i cegielnia są nieczynne.

 

Kamienie budowlane i drogowe:

Na terenie gminy Laskowa występują piaskowce serii magurskiej i podmagurskiej, które mogą znaleźć zastosowanie w budownictwie i drogownictwie. Na omawianym obszarze prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie prace poszukiwawcze piaskowców podmagurskich w rejonie miejscowości Krosna (1970 r.). Wykonanymi w ramach tych prac otworami stwierdzono w badanych piaskowcach drobnoziarnistych duży udział przerostów łupkowych. Serie piaskowcowe o miąższości 4 do 16 m przewarstwiane są łupkami do grubości 8 m lub kompleksami drobnorytmicznego fliszu. Zawartość przerostów łupkowych w poszczególnych seriach piaskowcowych waha się od 20 do 75%, średnio około 50%. Prace geologiczne zostały zamknięte orzeczeniem ze względu na niekorzystne stosunki geologiczno-górnicze, nie mieszczące się w wymaganiach kryteriów bilansowości. Analogiczne piaskowce do opisywanych z rejonu Krosnej występują w starym i nieczynnym łomie. Są to piaskowce szare i szaro-popielate, drobno i średnioziarniste, o miąższości ławic do 1,1 m. Z obszaru gminy zostały pobrane próby piaskowców magurskich z rejonu Żmiąca i piaskowców podmagurskich z rejonu Krosna w celu określenia ich jakości i przydatności dla budownictwa i drogownictwa. Uzyskane wyniki badań świadczą, że piaskowce magurskie z rejonu Żmiąca charakteryzują się korzystnymi parametrami jakościowymi: nasiąkliwością średnio (wagowo) – 2,16 %, wytrzymałością na zgniatanie w stanie powietrzno-suchym średnio 91,1 MPa, ścieralnością na tarczy Boehmego średnio 0,35 cm, ścieralnością w bębnie Devala 3,6 %, wskaźnikiem emulgacji 0,20, całkowitą przyczepnością do bituminów oraz pełną mrozoodpornością. Wg normy na kamień łamany (BN-70/6716-02) piaskowce te kwalifikują się do produkcji kamienia klasy I, wg normy BN-86/6774-06 kwalifikują się do IV klasy surowców skalnych litych do produkcji kruszyw drogowych, zgodnie z normą PN-86/B-06712 mogą być zastosowane jako mieszanka łamana klasy „10” oraz wg BN-66/6747-08 jako kamień łupany klasy I. Z uwagi na niską odporność na działanie mrozu nie nadają się jako kruszywo łamane do nawierzchni drogowych i kolejowych (BN-84/6774-02 i BN-84/6774-05). Piaskowce z rejonu Krosnej cechują się następującymi parametrami jakościowymi: nasiąkliwością średnio (wagowo) 0,52%, wytrzymałością na ściskanie w stanie powietrzno-suchym 128,9 MPa, a po zamrożeniu 80 MPa, ścieralnością na tarczy Boehmego średnio 0,20 cm, ścieralnością w bębnie Devala 11%, wskaźnikiem emulgacji 0,18, całkowitą przyczepnością do bituminów oraz pełną mrozoodpornością po 25 cyklach. Surowiec ten nadaje się na kamień łamany klasy I, jako surowiec skalny lity do produkcji kruszyw drogowych klasy II, na kruszywo mineralne do betonu – grys i mieszanki łamane marki „10” oraz na kamień łupany klasy II. Ponadto może być wykorzystany do produkcji kruszyw łamanych do nawierzchni drogowych na kliniec, tłuczeń oraz mieszanki klasy III. Nie nadaje się natomiast, ze względu na wysoką ścieralność w bębnie Devala jako kruszywo łamane do nawierzchni kolejowych. Generalnie - wszystkie punkty inwentaryzacyjne zgrupowane są na południowym zboczu doliny rzeki Łososiny oraz w dolinkach uchodzących doń potoków.