Dziedzictwo kulturowe gminy charakteryzuje znaczna ilość elementów i zespołów zabytkowych. Tereny objęte ochroną konserwatorską należy traktować jako podstawę do uwzględnienia w polityce przestrzennej gminy. Gmina Laskowa położona jest na południowy-wschód od Krakowa, na północ od Nowego Sącza – pomiędzy wschodnią częścią tzw. Pasma Kamionkowskiego na północy, a Pasmem Łososińskim na południu. System osadniczy gminy kształtuje rozległa dolina rzeki Łososiny oraz dolinki jej dopływów. Cechują go skupione zespoły osadnicze Laskowej, Strzeszyc, Ujanowic (w dolinie rzeki Łososiny) oraz zabudowa rozproszona na pozostałym obszarze – za wyjątkiem pasmowych układów osadniczych w dolinkach potoków będących dopływami Łososiny. Pomimo burz dziejowych, lokalnych zmian i dewastacji obszar gminy zachował tradycyjny charakter krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Dyspozycja przestrzenna poszczególnych wsi pozostała na ogół (poza Laskową) niezmieniona i czytelna. Dla zachowania wartości krajobrazowych i kulturowych w gminie, pełnej ochronie konserwatorskiej podlegają następujące elementy historyczne:

  • układy osadnicze,
  • sieć drożna,
  • zasada zagospodarowania terenu,
  • zespoły i obiekty zabytkowe,
  • zieleń, cieki wodne i ukształtowanie terenu.