DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU

TELEFON BEZPOŚREDNI: 18 442-89-53

TELEFON CENTRALA: 18 442-88-80, 442-88-81 wew. 15

FAX: 18 442-79-06

W dniu 16 listopada 2014 roku odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym zawartym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.08.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2014 r. poz. 1134), dnia 17 października 2014 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Laskowa w pokoju nr 9 i 10 w terminie do dnia 17 października 2014 r. do godziny 15.30.

Termin wykonania
czynności wyborczej*)
Treść czynności wyborczej
do dnia 7 września 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej
komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego
komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do dnia 17 września 2014 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych
komisji wyborczych
do dnia 22 września 2014 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 7 października 2014 r.
do godz. 2400
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych,
odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
do dnia 12 października 2014 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej,
zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib
i numerów
do dnia 17 października 2014 r.
do godz. 2400
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych
dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast
do dnia 22 października 2014 r. – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom
tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej
w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
do dnia 24 października 2014 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które
zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku
województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję
Wyborczą
do dnia 26 października 2014 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych,
które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach
do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową
Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania
o charakterze ogólnowojewódzkim,
– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego,
w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Brailleʼa
do dnia 27 października 2014 r. – rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
od dnia 1 listopada
do dnia 14 listopada 2014 r.
do godz. 24:00
– nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze
audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
do dnia 7 listopada 2014 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 11 listopada 2014 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców
w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu
na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 14 listopada 2014 r.
o godz. 24:00
– zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 15 listopada 2014 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów
wyborców
w dniu 16 listopada 2014 r.
godz. 7:00–21:00
– głosowanie

Pliki do pobrania