Informacja dotycząca wyboru ławników Rada Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu znak: A-510-3/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ma wybrać w głosowaniu tajnym jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej. Wybory ławników przeprowadza się zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:


1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Ławnikami nie mogą być:


1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników:


1) Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie

przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy

dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca 2023 r.

2) Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

3) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

e) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

4) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,

5) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

6) Dokumenty wymienione w pkt.3 od a) do d) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia a dokumenty wymienione w pkt 4 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,

7) Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy, jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

8) Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

9) Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są w Urzędzie Gminy (pokój nr 14)w godzinach pracy Urzędu. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2023 r. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.