Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (detal)


Miejsce załatwiania sprawy - jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Laskowa
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji, Rolnictwa,Leśnictwa i Ochrony Środowiska
II piętro pokój nr 25
Numer telefonu - 183300224


Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek (dostępny również w Referacie) do wniosku należy dołączyć:
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225). zgodnie z wyjaśnieniem PWSSE w Krakowie informuje się, że należy każdorazowo przedkładać aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, które jest potwierdzeniem, że zakład nadal funkcjonuje i znajduje się pod bieżącym nadzorem sanitarnym oraz ,że w stosunku do danych zawartych w wydanej poprzednio decyzji zatwierdzającej nie nastąpiły zmiany istotne dla wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty:

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku wnoszone są na rachunek gminy z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu,

Przedsiębiorcy prowadzący już sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia w terminie do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa, przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu, przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu, przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży* tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w następujących terminach:

 • do 31 stycznia,
 • do 31 maja,
 • do 30 września

Opłatę dokonuje się na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy Limanowa o/Laskowa Nr konta: 23 8804 0000 0010 0100 0055 0002.


Termin załatwiania sprawy:

Do 30 dni od złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:

 • zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul.Gorzkowska 30 ,33-300 Nowy Sącz w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 • odwołanie od decyzji w sprawie zezwolenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul.Gorzkowska 30 ,33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Wójta Gminy Laskowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Procedury postępowania - uwagi:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza postępowanie oceniające zgodność usytuowania lokalu, w którym ma następować sprzedaż alkoholu z uchwałami Rady Gminy i wydaje w tej sprawie postanowienie. Na tej podstawie wydawana jest decyzja w sprawie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Przedsiębiorca musi wnieść opłatę przed wydaniem decyzji..


Podstawa prawna:

Na podstawie art. 18 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jedn. tekst z 2012 r. Dz. U.poz.1356.