Zezwolenie jednorazowe dotyczące sprzedaży alkoholu na wolnym powietrzu, np. w trakcie imprez plenerowych i masowych (na okres do 2 dni) wydawane tylko dla przedsiębiorców posiadających już zezwolenia na sprzedaż detaliczną lub gastronomiczną oraz dla OSP


Miejsce załatwiania sprawy - jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Laskowa
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
II piętro pokój nr 25
Numer telefonu - 18330022


Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek (dostępny również w Referacie)
  • zgoda na zajęcie terenu, na którym będzie sprzedawany alkohol
  • Kserokopie już posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (gastronomia lub detal)

Opłaty:

Opłaty za jednorazowe zezwolenia wnoszone są przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, a więc:

  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,
  • 175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę dokonuje się na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy Limanowa o/Laskowa Nr konta: 23 8804 0000 0010 0100 0055 0002. Przedsiębiorca musi wnieść opłatę przed wydaniem decyzji.


Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 33-300 Nowy Sącz ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Laskowa , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Procedury postępowania - Uwagi:

Po złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, dokonuje się sprawdzenia zgodności wniosku z przepisami prawa oraz wydaje decyzję. Decyzja powinna być odebrana w Urzędzie Gminy. Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza postępowanie oceniające zgodność usytuowania miejsca , gdzie ma następować sprzedaż alkoholu z uchwałą Rady Gminy w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Laskowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i wydaje w tej sprawie postanowienie. Następnie Wójt Gminy wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.


Podstawa prawna:  

Na podstawie art. 18 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jedn. tekst z 2012r. Dz.U. poz.1356 z późn.zm./