Dowóz dzieci, uczniów i młodzieży niepełnosprawnych do szkół i placówek

1. Podstawa prawna:
Art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Uchwała nr XXII/155/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 września 2020 r.

2. Komu przysługuje:

  • niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym przysługuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
  • uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej,
  • uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazja, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia,
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia.

3. Zwrot kosztów:

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuję w wysokości określonej według wzoru:


Koszt = (a-b)*c* d/100

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.


4. Niezbędne dokumenty:

  • wniosek o zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły,
  • kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka. 

5. Załatwienie sprawy:

rodzic/opiekun/opiekun prawny składa wniosek (wszystkie niezbędne dokumenty) na dziennik podawczy do  Urzędu Gminy Laskowa. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Gminy Laskowa – Edukacja – Dowóz.

Pliki do pobrania