Informacja dotycząca Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Laskowa

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z póż. zm.) wprowadza zmiany w dotychczasowym systemie tej opieki, proponując wiele nowych możliwości i form sprawowania opieki nad małymi dziećmi.

Zgodnie z postanowieniami ustawy opieka ta może być sprawowana:

  • w żłobku;
  • w klubie dziecięcym;
  • przez dziennego opiekuna;
  • przez nianię.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

  • gminy - żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych
  • jednostek budżetowych;
  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220,

poz. 1447 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Laskowa prowadzi Wójt Gminy Laskowa. Wójt Gminy dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Gminy Laskowa.

Pliki do pobrania