Stypendia przyznawane są uczniom uczęszczającym do szkół z terenu Gmina Laskowa, za  wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki, sportu. Wnioski o przyznanie stypendium według ustalonego wzoru składają dyrektorzy szkół w sekretariacie Urzędu Gminy Laskowa w terminie do 30 czerwca za dany rok szkolny. Wnioski rozpatruje Komisja d/s Rozpatrywania Wniosków o Stypendium.  Lista osób, którym przydzielono stypendium podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Laskowa.


Pliki do pobrania