Stawka podatku leśnego za 1 ha fizyczny na 2022 r.

wynosi: 46,6972 zł


Stawki podatku od nieruchomości na 2022 r.

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,85 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,27 zł od 1 m² powierzchni,


2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c ) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,


3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy na 2022 r.

• od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne – 153,70 zł.


Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny na 2022 r.

• od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstwa rolnego – 307,40 zł.

Pliki do pobrania