Gmina Laskowa posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Laskowa nr L/268/10 z dnia 16.06.2010r., Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 384 z dnia 29 lipca 2010r. poz. 2656. Wypisy, wyrysy, zaświadczenia, informacje o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującym planem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Laskowej, pok. Nr 23, tel. 183300219, e-mail: m.jonik@laskowa.iap.pl


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa część 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa część 2


System Informacji Przestrzennej


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa