Gmina Laskowa realizuje projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr


W ramach zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe” przewiduje się wymianę 82 nieekologicznych kotłów. Całkowita kwota projektu w latach 2018-2020 wynosi 725 601,61 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 655 998,35 zł.

Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych co pozytywnie wpłynie na poprawę jakości powietrza. Celem pośrednim projektu jest poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, podniesienia atrakcyjności turystycznej terenów gminy.


Realizacja przedmiotowego projektu zmniejszy emisję zanieczyszczeń poprzez wymianę starych nieekologicznych pieców na nowe niskoemisyjne, przyjazne środowisku. Poprzez wymianę starych pieców na nowe niskoemisyjne poprawi się jakość powietrza oraz zdrowia społeczeństwa. Zmniejszy się emisja zanieczyszczeń powietrza wywołana przez działanie lokalnych źródeł emisji. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza oraz rozwoju obszarów Gminy Laskowa poprzez poprawę warunków życia mieszkańców, podniesienia atrakcyjności turystycznej terenów gminy.