Gmina Laskowa realizuje projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa gazowe i biomasę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr


W ramach zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa gazowe i biomasę” przewiduje się wymianę 160 nieekologicznych kotłów. Całkowita kwota projektu w latach 2018-2020 wynosi 1 422 332,66 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 1 279 995,25 zł.


Celem projektu jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję CO2, o 30 % oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. W wyniku realizacji projektu nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.


Realizacja inwestycji ma przede wszystkim na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję CO2, co wpłynie na poprawę stanu jakości powietrza, a przez to na zwiększenie szans rozwoju obszarów Gminy Laskowa poprzez poprawę warunków życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej terenów gminy.