Gmina Laskowa przystępuje do realizacji projektu pn.: „Odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie ww. zadania. W ramach Projektu w latach 2018-2020 planuje się odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 360 Mg (120Mg/rok).


Całkowita kwota projektu w latach 2018-2020 wynosi 165 975,00 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 141 078,75 zł.


Celem projektu jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego poprzez wyeliminowania szkodliwego wpływu azbestu na środowisko naturalne, jak również negatywnych dla zdrowia skutków spowodowanych azbestem.

Pliki do pobrania