W sierpniu br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Laskowa – Budowa ujęć wody podziemnej, zbiornika wyrównawczego wraz ze stacją uzdatniania wody i infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci i przyłączy wodociągowych w Laskowej, Gmina Laskowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR


Całkowita kwota projektu wynosi 318 403,97 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 220 035,24 zł.


Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch studni stanowiących ujęcia wód podziemnych z podłączeniami wodociągowymi od studni do zbiornika, zestawem hydroforowym, układem zasilania i sterowania pompami oraz zbiornika wyrównawczego dwukomorowego na wodę pitną, wraz z infrastrukturą techniczną.


Celem bezpośrednim projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej terenów gminy poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej.