W dniu 11 lipca 2017 r. złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej aktywność turystyczną obszaru LGD ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju, zadanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

Kwota całkowita zadania - 312 845,57zł.

Kwota dofinansowania - 199 000,00 zł.


Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13 lutego 2018 r. Inwestycja będzie realizowana w 2018 r.

           

W ramach zadania planuje się:

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie ścieżek spacerowych,

- place postojowe z placem manewrowym,

- małą architekturę (tj. wykonanie przenośnych ławek drewnianych),

- rowy opadowe, tj. wykonanie czyszczenia i przeglądu rowów opadowych wraz z zabezpieczeniem,

- zmniejszenie jednego ze stawów.