O projekcie

Realizowany przez Urząd Gminy Laskowa projekt pn. „Udostępnienie e-usług poprzez rozbudowę i modernizację teleinformatycznego systemu zarządzania, w tym wdrożenie SEOD W Gminie Laskowa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach projektu w Urzędzie Gminy Laskowa wdrożono 10 zintegrowanych aplikacji informatycznych, a także zakupiono do ich obsługi sprzęt oraz przeszkolono Pracowników Urzędu. Wdrożone aplikacje utworzyły teleinformatyczny system zarządzania, dzięki któremu Urząd Gminy Laskowa mógł rozpocząć świadczenie usług publicznych on – line. Naszą misją jest polepszenia jakości życia Mieszkańców oraz rozwój lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Cel ogólny projektu

Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych służących do rozwoju lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zwiększenie wykorzystania Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez Gminę Laskowa.

Cel szczegółowy projektu

Zwiększenie ilości usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (on-line) przez Gminę Laskowa, - budowa systemu autentykacji i identyfikacji, - podniesienie jakości, efektywności i zakresu świadczonych przez Gminę usług publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Ważniejsze wydarzenia z życia projektu

23 grudnia 2013 – Podpisanie umowy na realizację projektu pomiędzy Gminą Laskowa a firmą MADKOM S.A.

Styczeń – luty 2014 – Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu do obsługi teleinformatycznego systemu zarządzania.

30 stycznia 2014 – rozpoczęcie cyklu szkoleń oraz instruktaży dla pracowników z obsługi wdrażanych aplikacji (System elektronicznego obiegu dokumentów wraz z aplikacją Biura Rady, Portal Interesanta i Podatnika, kadry – płace, podatki od środków transportu, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, zwrot akcyzy, obsługa spraw obywatelskich – ewidencja ludności, obsługa podatków, finanse – księgowość wraz z modułem zarządczym).

21.02.2014 – Zakończenie wdrożenia.

Marzec 2014 – Rozpoczęcie akcji promocyjnej.