Nagrodę sportową przyznaje Wójt Gminy Laskowa. Przysługuje ona sportowcom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w różnych dziedzinach sportu. Nagroda sportowa jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym i przyznawana jest w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody. Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 12 w zalakowanej kopercie z napisem "Wójt Gminy Laskowa" i dopiskiem "Nagroda sportowa". Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć kopie dyplomów, potwierdzających osiągnięcie wysokich wyników sportowych, potwierdzenie zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Laskowa, opinię i poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do klubu oraz uprawianiu w tym klubie określonej dyscypliny sportowej.