Kluby sportowe działające na terenie gminy Laskowa mogą otrzymać wsparcie  finansowe w zakresie rozwoju sportu w Gminie Laskowa w postaci dotacji celowej z budżetu gminy, pod warunkiem nie prowadzenia przez klub działalności w celu osiągnięcia zysku. Kluby sportowe mogą uzyskać dotacje na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu m.in. przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, udział klubu w rozgrywkach, zawodach, utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych zawodników, organizacji imprez sportowych na terenie Gminy, opłaty statutowej, licencyjnej, rejestracyjnej, ubezpieczenie zawodników i delegacji sędziowskich. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego tj. w zakresie: poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Laskowa oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe. Dotacje przyznaje Wójt Gminy Laskowa. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu powinny być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego  rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym wg wzoru zał. nr 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania Wójt Gminy Laskowa zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia. Termin wykonania zadania obowiązuje od dnia podpisania umowy do 15 grudnia danego roku kalendarzowego. Natomiast do dnia 22 grudnia danego roku kalendarzowego wnioskodawcy składają rozliczenie z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu wg wzoru zał. nr 2.