Do 31 stycznia przedsiębiorcy posiadający zezwolenia tzw. detaliczne, gastronomiczne i cateringowe na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Laskowa, mają obowiązek wynikający z mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • złożyć oświadczenie o wartości brutto sprzedanego w 2023 roku alkoholu,
  • uiścić opłatę za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W przypadku niedokonania ww. czynności w ustawowym terminie istnieje możliwość dokonania, w celu „zachowania” zezwoleń, tzw. opłat dodatkowych (podwyższonych)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 roku.

Jeżeli przedsiębiorca z jakiejkolwiek przyczyny nie uiści opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń powiększonej o opłatę dodatkową (podwyższoną), urząd stwierdzi, w drodze stosownej decyzji, wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Pliki do pobrania