Wójt Gminy Laskowa wzywa mieszkańców Gminy Laskowa posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków do zgłoszenia się w Urzędzie Gminy Laskowa, pok. 25 do 30.04.2024 r. w celu okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za usługę (rachunki, faktury).


Właściciele nieruchomości, którzy do końca kwietnia 2024 r. nie okażą wymienionych powyżej dokumentów zostaną poddani kontroli w terenie.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma bezwzględny obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.


Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.


Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Laskowa dostępny poniżej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 1, ust. 5aa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, ze zm.)

Pliki do pobrania